Med fokus på Lösningar

Av

problems-and-solutions
Korttidsterapi (brief therapy) är en psykoterapeutisk metod som baseras på den amerikanske psykiatern Milton H Ericksons samt den kände antropologen och kommunikationsforskaren Gregory Batesons tankar.

Denna terapiform hävdar uttryckligen att sättet att försöka lösa ett problem inte sällan förvärrar det problem man försöker lösa. Människornas sätt att diskutera gemensamma problem tenderar att ge upphov till nya problem, eftersom, när människor försöker förstå hur och varför deras problem har uppkommit, har de en tendens att fastna i kritik och anklagelser. Folk blir olyckliga, börjar försvara sig och försöker skjuta över skulden på andra, vilket ytterligare försämrar kommunikationen och de mellanmänskliga relationerna.

Lösningsfokuserat förhållningssätt handlar om en enkel (men svår) metod där det handlar om att utgå från de klagomål vi har och ändra dem till önskemål, samt omformulera problem till mål.

Ju mindre tid och energi människor lägger på att fundera över hur problemen uppstod, och istället resonerar kring hur man vill ha det, desto mer utvecklas en förhoppningsfull och positiv stämning.
Människor har förmåga att fokusera på sina förhoppningar och hägrande mål och hur dessa förhoppningar och mål kan förverkligas på bästa sätt.

Att fokusera på lösningar är något som är väldigt enkelt att förstå i teori, men kan vara väldigt svårt att göra i praktiken. Det är svårt eftersom vi är så vältränade i att tänka på ett visst sätt, där vår uppmärksamhet fångas av olika problem som vi förvärrar genom att fastna i en så kallad ”blame storm” på engelska. ”Blame storm” (beskyllningsstorm) är då den diametrala motsatsen till ”brain storm”; där den mänskliga hjärnans resurser släpps fria.

Hur skulle det vara om vi, nästa gång när vi vill peka på ett problem, skulle ställa oss själva frågan vad exakt vill vi ha istället för det här problemet? Med andra ord, om vi skulle göra om problemet till ett mål istället. Och hur skulle vi kunna gå till väga för att det målet ska bli verklighet?

”Övning ger färdighet” lyder det gamla ordspråket och idag har vi oändliga möjligheter att öva upp en fantastisk förmåga till lösningsfokuserat förhållningssätt.
Hemma, med våra familjemedlemmar. På jobbet med våra kolleger. Privat med våra vänner; och inte minst, i vår kommunikation med omvärlden via facebook, instagram, twitter etc.

Vi har ingen kontroll över hur andra människor uttrycker sig och kommunicerar; Men var och en av oss har möjlighet att ta ansvar för vårt eget bidrag till helheten.