Starka Nerver

Av

kedjor

 

Vårt nervsystem är ett integrerat system som består av sammanlänkade nervceller, vävnader och organ och som kontrollerar alla andra system i vår organism. Det är nervsystemet som reglerar vår respons till både inre och yttre företeelser. Med andra ord är det kvalitet på vårt nervsystem som definierar hur vi (re)agerar i olika situationer.

Ivan Petrovic Pavlov (1849-1936) var en berömd rysk fysiolog och Rysslands allra första Nobelpristagare (1904). Han har framför allt blivit känd för sitt arbete och sina upptäckter kring klassisk betingning. De flesta har med störst sannolikhet hört talas om ”Pavlovs Hundar”.

Enligt Pavlov, finns det tre huvudsakliga egenskaper som karakteriserar det mänskliga nervsystemet och dessa är nervsystemets styrka, rörlighet och stabilitet.

Styrkan definieras som nervsystemets förmåga att fortsätta fungera normalt under hög belastningsnivå.

Nervsystemets rörlighet beskrivs som förmågan att snabbt och effektivt växla mellan tillstånd av avslappning och upphetsning och vice versa.

Ett stabilt nervsystem är ett nervsystem som ger ett balanserat uttryck både för tillstånden av avslappning och upphetsning.

Vi är helt bevisligen animaliska varelser; vi är djur. Våra biologiska kroppar är djuriska oavsett om vi godtar det eller inte och vårt förhållningssätt till detta faktum har genom historien pendlat mellan två ytterligheter; två extrema synsätt.

Antingen har vi försökt att förneka och förskjuta det djuriska i oss vilket har gjort oss frustrerade, skenheliga och (sinnes)sjuka. Eller så har vi fullständigt identifierat oss med vårt animaliska arv och reducerat oss själva till enbart våra instinkter och drifter.

Min bestämda uppfattning är att en balanserad attityd innebär att vi bejakar och accepterar vår djuriskhet, men samtidigt tar ansvar för den, genom att konstant sträva efter att utveckla ett starkare, rörligare och stabilare nervsystem. Både hos oss själva, våra barn och samhället i sin helhet.

Detta utgör enligt mig basen för både vår överlevnad tillsammans och för ett bra liv på individnivå.